Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie in Jachthaven Vissershang te Hank.

De haven wordt geëxploiteerd door de SHV (Stichting Havenbeheer Vissershang)

De stichting SHV bestaat uit een bestuur én uit een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert het bestuur op de naleving van alle doelstellingen, verplichtingen, begrotingen en jaarrekeningen.  

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

Ivan Arts (voorzitter) en Henk van Balkom (secretaris), onafhankelijk leden/ligplaatshouders

Lion Weterings, ligplaatshouder

Ron Vissers, namens Aannemingsbedrijf Vissers

Het bestuur van Stichting Havenbeheer Vissershang bestaat uit drie tot vijf onafhankelijke bestuurders die zijn benoemd op basis van kwaliteit en bestuurlijke ervaring en is verantwoordelijk voor de optimale exploitatie van de Jachthaven. Zij worden benoemd door de RvT en krijgen hiervoor een helder mandaat.

Het bestuur van SHV bestaat momenteel uit :


- Voorzitter, de heer Frans Tuijtelaars is belast met de algemene gang van zaken, externe contacten zoals o.a. de gemeente en SBB, vertegenwoordigt het bestuur bij de RvT.

- Secretaris, de heer Joost van Uijen is belast met het secretariaat, notulen, agenda etc van de vergaderingen. Samen met een ander lid van het bestuur maakt hij begrotingen voor werkzaamheden op het terrein van onze haven, volgt deze werkzaamheden op, op basis van ingediende offertes. Joost is tevens belast met recreatie en activiteiten zaken.

- Penningmeester, de heer Ed van den Elsen is belast met de algehele administratie en de financiële administratie. Hij is daarnaast aangesteld als gemandateerd havencommissaris en onderhoudt contacten met de havenmeesters en ligplaatshouders op het gebied van alle havenzaken. Is beheerder en verantwoordelijk voor het computer programma.

 


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank