Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie in Jachthaven Vissershang te Hank

De haven wordt geëxploiteerd door de SHV (Stichting Havenbeheer Vissershang)

De stichting SHV bestaat uit een bestuur én uit een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht controleert het bestuur op de naleving van alle doelstellingen, verplichtingen, begrotingen en jaarrekeningen. De Raad van Toezicht bestaat uit vertegenwoordigers van de bedrijven en de ligplaatshouders. De voorzitter van de RvT wordt geleverd door de gemeente Werkendam. 

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

Jan Hendrik Ockels, voorzitter namens de gemeente Werkendam

Cees Schalken, vice-voorzitter als onafhankelijk lid

Lion Weterings, namens VOF familie Weterings

Ron Vissers, namens Aannemingsbedrijf Vissers

Ivan Arts, onafhankelijk lid vanuit de ligplaatshouders

Het bestuur van Stichting Havenbeheer Vissershang bestaat uit drie tot vijf onafhankelijke bestuurders die zijn benoemd op basis van kwaliteit en bestuurlijke ervaring en is verantwoordelijk voor de optimale exploitatie van de Jachthaven. Zij worden benoemd door de RvT en krijgen hiervoor een helder mandaat.

Het bestuur van SHV bestaat uit :
- Voorzitter, de heer Frans Tuijtelaars is belast met de algemene gang van zaken, externe contacten zoals o.a. de gemeente en SBB, vertegenwoordigt het bestuur bij de RvT.

- Secretaris, de heer Joost van Uijen is belast met het secretariaat, notulen, agenda etc van de vergaderingen. Samen met een ander lid van het bestuur maakt hij begrotingen voor werkzaamheden op het terrein van onze haven, volgt deze werkzaamheden op, op basis van ingediende offertes. Joost is tevens belast met recreatie en activiteiten zaken.

- Penningmeester, de heer Ed van den Elsen is belast met de algehele administratie en de financiele administratie. Hij onderhoud contacten met de Havencoordinator en de havenmeesters op het gebied van alle havenzaken. Is beheerder en verantwoordelijk voor het computer programma.

- Bestuurslid, deze zetel is sinds 1 augustus 2017 vacant.

- Bestuurslid,  de heer Richard van Dinteren. Richard gaat met zijn brede bestuurlijke kennis alle andere bestuursleden ondersteunen.  

 

Aanstelling gemeentelijke bestuurder

In april heeft het gemeentebestuur van Werkendam besloten om de vacature binnen de Raad van Toezicht weer in te vullen. Jan Hendrik Ockels neemt plaats in de RvT. Hij heeft een ruim mandaat gekregen van het college van B & W en zal na verloop van tijd advies uitbrengen aan het college. Jan Hendrik komt volgende week 20 mei kennis maken met de Raad van Toezicht en het bestuur.  

 

Vacature in het bestuur

Het bestuur heeft van bestuurslid Louis de Bot per1 augustus zijn opzegging ontvangen. Het bestuur heeft gemeend hierover het volgende bericht uit te moeten laten gaan: 

 

Louis de Bot stopt als lid van het bestuur van de Stichting Havenbeheer Vissershang (SHV)

Afgelopen week heeft Louis de Bot, bestuurslid van de Stichting Havenbeheer Hank (SHV) bekend gemaakt te stoppen als lid van het bestuur. Medio september 2015 is Louis toegetreden tot het bestuur van de haven en heeft in die functie, om het in watertermen te benoemen, de nodige woelige wateren bevaren. Bij zijn aantreden was er de nodige bestuurlijke onrust. Louis heeft toen aangegeven dat hij graag een rol zou willen vervullen in het bestuur, maar mede ook gelet op zijn drukke werkzaamheden voor m.n. de Stichting Archief*kring Hank de functie te aanvaarden voor een periode van 6 maanden. Inmiddels zijn we bijna 2 jaar verder. De perikelen rondom de haven zijn grotendeels opgelost, het zittende bestuur is stabiel, vele werkzaamheden aan de haven zijn inmiddels verricht. Er is een nieuwe helling, voetpaden zijn verbeterd, parkeerplaatsen aangelegd, steigers vernieuwd en verplaatst. Zo maar een paar zaken die ook door de inspanningen van Louis zijn gerealiseerd.

Ook de formele kant van het havenbeheer (statuten, contracten en reglementen) is in voorbereiding of afgerond. De website is actueel en bevat goede actuele informatie. Het websitebeheer is een rol die Louis met verve heeft verricht.

Het feit dat het “loopt” en dat de basis voor de toekomst is gelegd, is voor Louis aanleiding om nu, bijna 1,5 jaar later dan de bedoeling was, een punt te zetten achter zijn bestuursfunctie. Hij gaat zich volledig richten op de organisatie van het 3e Hankse Liedjesfestival dat op 10 december 2017 staat gepland en de organisatie van de 2e Hangdagen die een week later georganiseerd worden. Wij gaan Louis zeker nog aan de haven treffen, maar dan niet meer als bestuurslid, maar als gast. En zoals bekend wil de Stichting Havenbeheer Vissershang gasten graag goed ontvangen. Dat gaat dus wel goed komen.

Het bestuur had graag gezien dat Louis was gebleven, maar begrijpt en respecteert de beslissing van Louis en willen hem ook langs deze weg bedanken voor alles wat hij de afgelopen 2 jaar voor onze Stichting heeft betekend. Wij wensen hem veel succes met het Liedjesfestival en de Hangdagen.

Hank, 1 augustus 2017,

Het bestuur.

 

 

 


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank