Archief

Hank, 21 februari 2017 

Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal nieuwsfeiten. 

Allereerst de uitspraak van de rechter in Hoger Beroep en de gevolgen daarvan. 

Zoals u inmiddels op onze site hebt kunnen lezen zijn de watersportverenigingen in Hoger Beroep wederom niet ontvankelijk verklaard. 
Omdat de verenigingen in de pleitnotities hadden verwoord dat zij bij verlies verder afzien van plaatsen in de Raad van Toezicht, hebben 
wij hier goede nota van genomen en hebben wij besloten dat de opengevallen plaatsen voortaan kunnen worden ingenomen door 1 of 2 onafhankelijke
ligplaatshouders. Momenteel zijn wij bezig de statuten in die zin aan te passen. Wilt u zich beschikbaar stellen voor een functie in 
de Raad van Toezicht? Schroomt u dan niet om met ons van gedachten te wisselen of een plaats in de Raad van Toezicht wellicht iets voor 
u is; u denkt dan mee hoe we de haven nog aantrekkelijker kunnen maken. 
Het Gerechtshof in Den Bosch is nog verder gegaan dan de rechter in Breda en heeft de watersportverenigingen veroordeeld in de proceskosten 
en advocaat kosten. Bij elkaar zo’n € 2.100. Naast kosten van de eigen advocaat hebben de leden per vereniging een enorm bedrag mogen 
ophoesten van hun contributie. Naar wij begrepen hebben, zijn de leden nooit geraadpleegd over het instellen van dit Hoger beroep. 
Wij hebben noodzakelijk kosten moeten maken om onze rechten en die van u veilig te stellen. Slechts een deel van die kosten was 
gedekt door onze rechtsbijstandsverzekering. Wij betreuren het dat de watersportverenigingen u als ligplaatshouder allen nodeloos op 
kosten heeft gejaagd. Wij als bestuur hadden helaas geen keus. Met hun alsmaar negatieve houding bracht men het voortbestaan van 
de stichting in gevaar en waren we niet ver verwijderd van een commerciële overname met alle financiële gevolgen van dien voor u als 
ligplaatshouder. Men vecht kennelijk liever persoonlijke vetes uit over de ruggen van hun leden en ligplaatshouders in plaats van actief 
mee te besturen. 
De uitspraak kan natuurlijk niet zonder gevolgen blijven ten aanzien van de bestuurders van de watersportverenigingen. Gelet op alle 
laster en leugens die zijn ingebracht door de watersportverenigingen onderzoekt het bestuur momenteel of de dame en heren daarvoor persoonlijk 
kunnen worden aangesproken. Ze kunnen zich immers niet verschuilen achter de verenigingen, want bestuursleden horen ook in een procedure 
de algemeen geldende fatsoensnormen in acht te nemen. 
De statuten zijn inmiddels aangepast waarin het verplichte lidmaatschap van een van de verenigingen is komen te vervallen. Dit was vastgelegd 
in een unaniem besluit van de Raad van Toezicht van 4 maart 2015, dus ook met instemming van de watersportverenigingen. In dezelfde 
vergadering, nu alweer 2 jaar geleden, stapten de vertegenwoordigers van de watersportverenigingen uit de Raad van Toezicht wegens een 
conflict met het oude bestuur. Hetzelfde bestuur dat men via de rechter weer terug wilden hebben. 
We laten deze donkere periode nu achter ons en bestuur en RvT gaan ervoor om van onze haven een plaats te maken van iedereen, waar iedereen
weer vriendelijk is en respect heeft voor andere ligplaatshouders. Een haven, zo mooi, waar het goed toeven zal zijn. 

En dan nu wat vrolijker zaken: 
- U hebt massaal gehoor gegeven aan de oproep om door middel van IDEAL te betalen. Dat heeft een hoop werk gescheeld, waarvoor dank. 
- Hoewel natuurlijk nog niet alle facturen zijn betaald, mogen we constateren dat velen op tijd hebben betaald en we daarmee weer in 
een sterke financiële positie zijn beland. 
- Op 25 maart zal de scouting haar nieuwe onderkomen officieel openen dat wij samen met hen hebben gerealiseerd. 
- Voor onze gasten met trailers is de helling vernieuwd en wordt het achter terrein nog geëgaliseerd. 
- Voor het seizoen begint hopen we de laatste elektriciteitszuilen te hebben vernieuwd, de verlichting bij de groene loods van LED-lampen 
te hebben voorzien en de picknick plaatsen te hebben vernieuwd. 
- We hebben plm 20 opzeggingen verwerkt. Alle vrij gekomen plaatsen zijn toegewezen en we gaan nog een stukje steiger aanleggen bij 
steiger 1 voor plm 8 nieuwe plaatsen in de categorie 5 meter. 
- Op de plaats waar de oude loods stond komt een parkeerterrein(tje) voor gebruikers van steiger 0 en 1. 
- In maart zullen de steigers weer schoon worden gemaakt; we doen dat voortaan 2 keer per jaar. 
- Het vuilwaterstation wordt nog verplaatst. Voortaan kunt u voor uw vuilwater terecht bij het havenkantoor. 
- We hebben de wifi versterkt en het aantal camera’s zal worden uitgebreid zodat we minder blinde vlekken hebben in ons veiligheidssysteem. 
- Joost van Uijen is toegetreden tot het bestuur en zal onder meer de activiteitencommissie nieuw leven inblazen. Het programma is nog 
niet helemaal bekend, maar houdt u alvast 20 mei vrij in uw agenda. We gaan daar een leuke dag van maken. 

Namens Bestuur en Raad van Toezicht, 

Frans Tuijtelaars, bestuursvoorzitter 

Cees Schalken, voorzitter RvT 

 

Geachte ligplaatshouder,                                      Hank, 29 december 2016.

Met rasse schreden gaan we naar het einde van 2016. Het jaar 2017 wacht uitdagend op ons. Wij als bestuur willen u graag een overzicht geven van hetgeen we dit jaar voor u gerealiseerd hebben en welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren in 2017.

In 2016 hebben wij het reguliere onderhoud aan onze haven uitgevoerd. Met de aanschaf van een speciale hogedruk reiniger werden de steigers zonder al te veel overlast schoongespoten. Het is nu een kwestie van bijhouden. De laatste nieuwe elektrazuilen worden momenteel op de steigers gemonteerd zodat in het nieuwe seizoen alle steigers voorzien zijn van een veilige stroomvoorziening. Hierna kunnen we de gehele elektra installatie op het terrein aanbieden voor een NEN 2010 keuring. We hebben een legionella inventarisatie laten uitvoeren. In verband daarmee zijn alle oude kranen vervangen en de slangen verwijderd. Voorts zijn er al watermonsters genomen en is het water officieel goedgekeurd. Het verouderde veiligheidssysteem heeft een update gehad. In het voorjaar worden er nog eens drie lichtgevoelige camera’ s bij geplaatst zodat de gehele haven in beeld is. Het oude havenkantoor werd afgebroken en het asbest op het dak van de oude loods is veilig verwijderd. Begin januari 2017 zal ook de loods zelf worden afgebroken. Op deze vrijgekomen ruimte willen wij parkeerplaatsen realiseren voor de ligplaatshouders van steigers 0 en 1, zodat zij dichter bij hun steiger kunnen parkeren.

 

Voor Scouting Hank realiseerden wij een nieuw onderkomen in de Groene Loods. De steiger van Scouting Hank werd daarheen verplaatst. Vanuit hun nieuwe onderkomen kunnen ze nu direct de Biesbosch in varen. Ook werden er in alle compartimenten van de Groene Loods extra nooduitgangen gemaakt voorzien van noodverlichting. Hiermee is de veiligheid weer op een hoger niveau gebracht. Er is een begin gemaakt met de renovatie van de 40 jaar oude helling. De nieuwe beschoeiing is al gedeeltelijk geplaatst en bij een gunstige waterstand gaan we ook nieuwe oprij platen met gripregels monteren. Voor het nieuwe seizoen begint moet alles afgewerkt zijn zodat onze gasten weer zonder problemen gebruik kunnen maken van de helling. Verder staan voor 2017 de volgende zaken op het programma:

Het vuilwaterstation wordt verplaatst naar het nieuwe Havenkantoor, zodat er beter toezicht op is. Op de plaats waar het steiger van Scouting Hank heeft gelegen gaan we een nieuw stukje steiger realiseren voor ongeveer 10 ligplaatsen in de categorie tot 6 meter. Hiermee kunnen we weer extra 10 mensen een ligplaatsje aanbieden in onze mooie haven. De versleten picknick tafels bij de barbecueplaats worden vernieuwd en de jeu de boules baan zal ontdaan worden van het onkruid. Verder gaan we een gedegen inventarisatie maken van alle goederen die eigendom zijn van de stichting en gaan we alle overeenkomsten met derden (en dat zijn er nog al wat) toetsen en waar nodig aanpassen. In verband met het behoud van de Fa. Zopfi en daarmee de botenlift voor onze haven zijn we al in een vergevorderd stadium met de gemeente Werkendam. Wij hopen dit begin 2017 te kunnen afronden. De overeenkomst met onze haven coördinator Cor Peeters is al verlengd. Hij geeft leiding aan de dagelijkse gang van zaken aan de haven. Samen met al onze vrijwilligers hopen wij zo weer een plaats te zijn waar het goed toeven is. Het bestuur heeft besloten om ondanks de stijgende kosten het ligplaatstarief 2017 niet te verhogen.

 

Ik wens u namens het hele team een fijne jaarwisseling en een mooi 2017.

 

Frans Tuijtelaars, voorzitter.


Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank Jachthaven Hank